Inloggen0
Inloggen0

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VMP V.O.F.  1.0 

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. De Koper stemt er mee in om de bepalingen in deze verkoopsvoorwaarden te aanvaarden en erdoor te zijn gebonden. De bepalingen die worden opgenomen in documenten die zijn opgesteld door de Koper, worden hierbij uitdrukkelijk verworpen. Andere algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing, zelfs als deze niet uitdrukkelijk door Vessel Maintenance Products V.O.F. (hierna: “VMP” of “de Verkoper”) werden verworpen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen werd. 

Artikel 2 –Offertes

Alle offertes zijn uitsluitend vrijblijvend en zijn onderworpen aan een geschreven aanvaarding door een bevoegde vertegenwoordiger van de Verkoper.

Artikel 3 – Prijs

Alle prijzen die worden aangegeven of vermeld door de Verkoper kunnen op elk moment, en zonder voorafgaande verwittiging, worden gewijzigd. Alle prijzen vermeld door de Verkoper of diens vertegenwoordigers zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders wordt bepaald. Alle productprijzen zijn diegenen die door de Verkoper werden opgegeven, of, indien er geen prijs werd aangegeven of vermeld, de prijs die de Verkoper hanteert op het moment van verzending. Alle prijzen zijn onderhevig aan een eventuele aanpassing omwille van specificaties, hoeveelheden, grondstoffen, speciale verpakking, productiekost, verzendingsmodaliteit, of andere voorwaarden die geen deel uitmaken van de Verkopers originele prijsopgave.

Artikel 4 – Belastingen en andere kosten

Productprijzen zijn exclusief alle belastingen op toegevoegde waarde, en andere taksen en opgelegde penningen in verband met koop-verkoop, levering of het gebruik van producten die hieronder vallen, dewelke integraal ten laste vallen van de Koper. 

Artikel 5 – Betalingsvoorwaarden

Op het moment van verzending, mag de Verkoper de Koper aanspreken tot betaling van de prijs en alle andere kosten die door de Koper dienen gedragen te worden. Tenzij schriftelijk anders werd bedongen, gebeurt deze betaling contant. In geval van laattijdige betaling zal het te betalen bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling door het enkele feit van het vervallen van de factuur worden verhoogd met een intrest van 1,25 % per maand (of, indien lager, de hoogst wettelijk toegelaten interest), en met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het te betalen bedrag, met een minimum van 100,00 EUR, onverminderd eventuele kosten en uitgaven (met inbegrip van gerechtskosten) gedaan door de Verkoper met het oog op de recuperatie van het door de Koper verschuldigde bedrag.

De Verkoper behoudt evenwel het recht om de Koper volledige of gedeeltelijke betaling bij wijze voorschot te vragen, of een andere zekerheid te vragen, indien de Verkoper te goeder trouw oordeelt dat de financiële situatie van de Koper toepassing van bovenstaande betalingsmodaliteiten niet toelaat. Alle betalingen worden verricht in lokale munt van de Verkoper. De Verkoper aanvaardt geen credit card informatie via fax of e-mail.

In het geval een factuur onbetaald blijft op haar vervaldag, is de Verkoper gerechtigd om alle andere facturen contant te laten betalen door de Koper, ongeacht de vervaldag van deze andere facturen. 

Artikel 6 – Levering, annulering of veranderingen door de Koper

De producten worden geleverd vanuit het magazijn. De Verkoper behoudt het recht, om wanneer hij dit verkiest, gedeeltelijke leveringen van de producten te verrichten en deze verzendingen afzonderlijk te factureren. De Verkoper behoudt zich het recht om een verzending van producten in transit te beëindigen of onderbreken en verzendingen geheel of gedeeltelijk tegen te houden indien de Koper nalaat om een betaling aan de Verkoper te verrichten ten laatste op vervaldag, of de Koper op een andere manier zijn verplichtingen niet nakomt. Alle verzendingsdata worden louter bij benadering vastgesteld, de Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit een vertraging van de levering of bij gebrek aan levering, die het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van de Verkoper ligt. In het geval van een vertraging die veroorzaakt wordt door een omstandigheid buiten de controle van de Verkoper, behoudt de Verkoper het recht om de bestelling te annuleren of de verzending ervan opnieuw in te plannen binnen een redelijke termijn. De Koper is in geval van dergelijke vertraging niet gerechtigd de levering te weigeren, noch is hij bevrijdt van enige verplichting. Indien de vertraging te wijten is aan de Koper, heeft de Verkoper het recht de producten op risico en kosten en voor rekening van de Koper in bewaargeving te geven. Niet-afgewerkte bestellingen kunnen enkel geannuleerd worden met schriftelijke toestemming van de Verkoper en mits betaling van de annulatiekosten, zoals voorzien door de Verkoper. Niet-afgewerkte bestellingen kunnen niet gewijzigd worden dan met schriftelijke toestemming van de Verkoper en na akkoord tussen partijen omtrent de gepaste aanpassing van de aankoopprijs. De koper krijgt geen tegoed voor producten die werden teruggestuurd zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Artikel 7 – Overdracht van risico en eigendom

Niettegenstaande de hierboven vermelde handelsvoorwaarden, en afhankelijk van het recht van de Verkoper om de bestelling van producten in transit te annuleren, geschiedt de overdracht van het risico van de verkochte producten op het moment van levering van de producten door de Verkoper aan de Koper (of diens vervoerder).

In afwijking van artikel 1583 B.W. behoudt de Verkoper zich het eigendomsrecht van de goederen voor die hij aan de koper verkoopt, totdat de prijs van deze goederen volledig is betaald, in hoofdsom, intresten en kosten.

Elke betaling aan Verkoper verkregen gedaan, blijft behoudend door de Verkoper en wordt geacht een vergoeding te zijn voor diens verlies en/of kosten voor de recuperatie of de herverkoop van de goederen.

Artikel 8 – Garantie en klachten

Alle mededelingen over het gebruik en de toepassing van de goederen zijn gebaseerd op de ervaring en het zorgvuldig onderzoek van de fabrikant. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de resultaten van de toepassing van de producten. De Koper kwijt de Verkoper uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt zowel gedurende opslag, gebruik of na gebruik van de goederen, behalve voor wat betreft de schade aan derden die veroorzaakt wordt door een gebrekkigheid van het verkochte goed. De Koper verbindt zich ertoe de producten te gebruiken, op te slaan en te behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke reglementeringen en regels, die de Koper verklaart te kennen. Door aanvaarding of gebruik van de producten, verklaart de Koper bekend te zijn met het gepaste gebruik ervan. Het is de Koper niet toegestaan het product voor andere doeleinden dan diegenen die expliciet en op exhaustieve werden opgenomen in de gebruikshandleiding. Het is de Koper niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan het product zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Alle klachten of protesten moeten per aangetekend schrijven en binnen drie dagen na levering door de Koper aan de Verkoper worden meegedeeld. Na deze periode worden de producten en prijzen beschouwd als definitief en algemeen aanvaard.

Behoudens hetgeen uitdrukkelijk voorzien in deze garantieverklaring, wijst de Verkoper alle andere, zowel uitdrukkelijke als stilzwijgende, mondelinge of geschreven garanties met betrekking tot de producten af, dit inclusief en zonder begrenzing alle stilzwijgende garanties m.b.t. de verkoopbaarheid of geschiktheid van deze producten voor enig specifiek doel.

De aansprakelijkheid van de Verkoper voor zichtbare of verborgen gebreken of voor niet-conforme levering zal in elk geval beperkt  zijn tot de prijs van de producten. De Verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor indirect verlies of schade, noch voor incidentele- of gevolgschade. De aansprakelijkheid van de Verkoper zal in geen enkel geval groter zijn dan de aansprakelijkheid van de fabrikant van de producten. 

Artikel 9 - Beperking van de aansprakelijkheid

Behoudens eventuele strijdige bepalingen die hierboven werden opgenomen, zal de aansprakelijkheid van de Verkoper onder deze algemene verkoopsvoorwaarden (zowel voor contractbreuk, onrechtmatige daad, schadeloosstelling, of enige andere reden) het bedrag gelijk aan de totale aankoopprijs betaald door de Koper aan de Verkoper met betrekking tot de producten die aanleiding geven tot deze schade, niet overschrijden.

Behoudens de eventuele strijdige bepalingen die hierboven werden opgenomen, zal de Verkoper in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, speciale, gevolg- of incidentele schade (inclusief en zonder beperking de schade voor verlies van het gebruik van faciliteiten of uitrusting, verlies van inkomen, verlies van gegevens, verlies van winsten of goodwill) ongeacht of de Verkoper (a) werd geïnformeerd over de mogelijkheid van zulke schade of (b) nalatig is (exclusief eventueel bedrog in hoofde van de Verkoper). De aansprakelijkheid van de Verkoper wordt niet uitgesloten of beperkt voor enige verplichtte aansprakelijkheid die niet kan uitgesloten of beperkt worden onder de toepasselijke wetgeving.

De aansprakelijkheid van de Verkoper zal in geen enkel geval groter zijn dan de aansprakelijkheid van de fabrikant van de producten. 

Artikel 10 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Alle geschillen die voortkomen uit dit contract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en  rechtbanken van het arrondissement Antwerpen. Eventuele vorderingen van de Koper ontslaat deze niet uit zijn verplichting om tijdig te betalen. Het Belgisch recht is van toepassing. 

Artikel 11 – Varia

In het geval één of meer van bovenstaande bepalingen ongeldig, illegaal of in eender welk opzicht niet-afdwingbaar zouden worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zal de geldigheid, legaliteit en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen die hierin werden opgenomen volledig van kracht blijven en het volle effect behouden, tenzij dat de herziening door de rechter de overeenkomst materieel verandert. 

Elke kennisgeving of mededeling die door deze algemene voorwaarden wordt vereist of toegelaten, dient schriftelijk te zijn en zal geacht worden ontvangen te zijn ingeval de levering persoonlijk gebeurde of na 3 werkdagen nadat zij per aangetekend schrijven werd verstuurd, verzendkosten betaald, naar de andere partij, waarvan het adres in de overeenkomst werd bepaald of naar een ander adres, dat elke partij op elk moment aan de ander als zijn nieuw adres kan aanduiden. 

Indien de Verkoper nalaat een bepaalde bepaling die hierin werd opgenomen af te dwingen, of indien de Verkoper afziet van zijn recht om inbreuk op een van deze bepalingen te vervolgen, betekent geenszins dat een andere inbreuk op een van deze bepalingen niet zal vervolgd wor

Voor al uw vragen

VMP Vessel Maintenance Products

DR. ROBERT CLARASTRAAT 11
2070 ZWIJNDRECHT
Belgium Bekijk op Google Maps

BE0830396016

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »